خبرونه

مقالې

د مور نازولې لور وه. دا يې کشرۍ وه. د مور په ګډون پر ټوله کورنۍ ډېره ګرانه وه. کوچنوالي ... ادامه
د هلمند مدني ټولنې د فکر او عمل د لکچرونو په لړۍ کې راتلونکي جمعه د ((ټولنيز ژوند ادب)) په ... ادامه
ساینس پوهانو د  5g په مرسته سره په ډېر کم وخت کې ( Data) یعنې مواد د یو موبایل څخه ... ادامه
د پا کستان حکومت همېشه د افغنستان د حکومت اوډ لو په وړاندي خپله دښمني پټه نده ساتلې، هروخت ئې ... ادامه
Newsletter
Email:

Poll: نظرپوښتنه

په هلمندکی دمعارف ریاست په اړه ستاسو نظرڅه دي؟